Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Pojęcie „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tzn. „administrator danych”)?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

W jaki sposób zapisujemy Twoje dane?

Gromadzimy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam ich przez Państwa. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzacie Państwo do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zapisywane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich zapis podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy wchodzą Państwo na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich informacji?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych, bez konieczności uiszczenia opłaty za ich ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych zostało ograniczone w określonych okolicznościach. Dodatkowo mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego.

W razie pytań dotyczących tej lub innej kwestii związanej z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania tej strony internetowej Państwa sposób przeglądania będzie poddawany analizie statystycznej. Takie analizy są wykonywane głównie za pomocą programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć poniżej w naszej polityce ochrony danych osobowych2

2. Hosting i system dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (host). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowach, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane przez stronę internetową.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz host będzie przetwarzał Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań wykonawczych oraz do wykonania naszych poleceń w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Aby zagwarantować przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z naszym hostem umowę o powierzeniu przetwarzania danych.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka ochrony danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych poprzez sieć Internet (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail) może być podatna na luki bezpieczeństwa. Całkowite zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich nie jest możliwe

 

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej „administratorem” w RODO)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

ul. Pożarowa 6

03-309 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 34 09 100

E-mail: sekretariat.is-polska*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Prywatność danych:

E-mail: sekretariat.is-polska*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@bilfinger.com

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Szereg transakcji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy tylko za Państwa wyraźną zgodą. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem przez Państwa zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. JEŻELI ZGŁOSZĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH ON DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE POWODY UZASADNIAJĄCE PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONANIE LUB OBRONA PRAW (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO, osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi przysługuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy przekazali Państwu lub osobie trzeciej wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazują nam Państwo jako operatorowi strony, strona ta korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po tym, że w wierszu przeglądarki pojawia się symbol kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie o danych, ich korygowanie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Państwa danych. Mogą Państwo również mieć prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili na adres podany w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez Państwa prawidłowości zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację takiego roszczenia. W czasie trwania tego postępowania mają Państwo prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się/odbywa się w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
  • Jeżeli Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są Państwu potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały zostać zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego wskazane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze witryny i strony wykorzystują to, co branża określa mianem „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w Państwa urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (stałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Państwa lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że po wejściu na naszą stronę internetową na Państwa urządzeniu zapisywane są pliki cookie osób trzecich (pliki cookie osób trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez osoby trzecie (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różnorodne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku plików cookie (np. wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (funkcjonalne pliki cookie) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w publiczność internetową), są przechowywane na podstawie Art. 6 Sect. 1 lit. f RODO, chyba że podana zostanie inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. Jeżeli zażądano Państwa zgody na zapisywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są zapisywane wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana.

Mają Państwo możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo informowani o każdym zamieszczeniu plików cookie oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Mogą Państwo również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie przez osoby trzecie lub w przypadku wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, użytkownik zostanie o tym oddzielnie powiadomiony w związku z niniejszymi zasadami ochrony danych oraz, w stosownych przypadkach, poproszony o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 par. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli o to poproszono.

Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostają u nas do czasu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności okresów przechowywania danych.

5. Media społecznościowe

Na stronie nie korzystamy z wtyczek do mediów społecznościowych.

6. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę. W tym celu operator strony otrzymuje różne dane o użytkownikach, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Google może połączyć te dane w profil, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. cookies lub fingerprinting urządzeń). Zapisane przez Google informacje o korzystaniu z witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

To narzędzie analityczne jest używane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 par. 6 par. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Państwa adres IP zostanie przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przekazywany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na rzecz operatora tej strony internetowej, które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w połączeniu z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych dotyczących umów

Okres archiwizacji

Dane na poziomie użytkownika lub zdarzenia przechowywane przez Google w połączeniu z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 14 miesiącach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kliknąć na następujący link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

7. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts (osadzanie lokalne)

Ta strona używa tak zwanych Web Fonts dostarczanych przez Google, aby zapewnić jednolite użycie czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są zainstalowane lokalnie, tak że w połączeniu z tą aplikacją nie jest nawiązywane połączenie z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod tym linkiem: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznać się z oświadczeniem Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.