Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o.

Navigation
Analizy, audyty i doradztwo w zakresie utrzymania ruchu

Analizy, audyty i doradztwo w zakresie utrzymania ruchu

Audyt techniczny oraz audyt organizacji prowadzony jest przed podjęciem usługi utrzymania ruchu w procesie outsourcingu lub innych usług, do realizacji których niezbędne jest zapoznanie się ze stanem technicznym urządzeń i organizacją firmy Klienta.

Audyt techniczny powinien obejmować co najmniej poniższe aspekty:

 • Ocenę stanu faktycznego eksploatowanych maszyn i urządzeń (szczegółowy audyt techniczny)
 • Wycenę wartości majątku
 • Analizę merytoryczna zasobów
 • Analizę informacji o konserwacjach, przeglądach, remontach, awariach i eksploatacji urządzeń
 • Analizę technicznych parametrów produkcyjnych
 • Ocenę procesów, w tym procesu utrzymania ruchu
 • Wymagania w zakresie ochrony środowiska
 • Analizę ryzyk
 • Analizę i ocenę danych produkcyjnych (założenia na następne lata)
 • Przygotowanie profilu mocnych i słabych stron organizacji od strony technicznej / analiza SWOT

Audyt organizacji powinien obejmować co najmniej poniższe aspekty:

 • Określenie celów Klienta
 • Zdefiniowanie obszarów, które należy zbadać oraz parametrów badania
 • Sprawdzenie stanu faktycznego (szczegółowy audyt)
  • Organizacji
  • Charakterystykę środków trwałych
  • Strategię utrzymania ruchu
  • System zleceń roboczych
  • Miejsca i organizację pracy
  • Zarządzanie gospodarką materiałową
  • Controlling utrzymania ruchu
  • itp.
 • Przygotowanie profilu mocnych i słabych stron organizacji / analiza SWOT


Na poniższym wykresie radarowym zestawiono przykładowe porównanie kryteriów i ich ocena dla organizacji utrzymania ruchu (pogrubieniem zaznaczono obszary usprawnień):

Badane obszary:

A - struktura organizacyjna
B - zasoby ludzkie
C - środki trwałe i urządzenia
D - MRP i system zleceń roboczych
E - planowanie prac i zasobów
F - wydajność pracy
G - strategia i metodologia usług utrzymania ruchu
H - miejsca pracy i wyposażenie
I - zarządzanie gospodarką materiałową
J - podzlecenia
K - dokumentacja techniczna i historia urządzenia
L - budżet utrzymania ruchu i controlling
M - zarządzanie jakością
N - zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem naturalnym
O - komunikacja

 

W zakresie doradztwa technicznego Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. oferuje wykonanie:

 • oceny stanu technicznego obiektów i urządzeń mechanicznych, elektroenergetycznych oraz AKPiA
 • badań i pomiarów urządzeń,
 • instrukcji eksploatacji urządzeń,
 • odtwarzanie i kompletację dokumentacji eksploatacyjnej,
 • doradztwa w zakresie eksploatacji urządzeń oraz przy planowaniu i realizacji inwestycji,
 • pełnienia nadzoru w imieniu inwestora